Regeringen snabbar på utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Regeringen skyndar på omställningen till grön energi. Nu skapas detaljplaner för havet som ska förenkla satsningar på havsbaserad vindkraft. Det ska öka elproduktionen och sänka elpriserna. 

Under pressmötet i riksdagen 15 februari delas regeringen sin syn på havsbaserad vindkraft. De vill att Sverige ska ligga i framkant av klimatomställningen och skapa gröna jobb.

En stor del av det är att skapa nya detaljplaner för havsbaserad vindkraft, som till exempel de färska förslagen på vindkraftsparken utanför Sandhamn och Grebbestad.

Läs också:
Vindkraftspark utanför Sandhamn oroar båtfolket
Nytt 320 meter högt vindkraftverk ger femdubbel effekt!

Där har många röster höjts mot en utbyggnad. Både av militär och allmänhet. Men de nya detaljplanerna ska minska risken för krockar mellan olika intressen.

Bolag står i kö för att få börja bygga vindkraft

– Det här ett viktigt steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa framtidens gröna jobb. Industrin skriker i dag efter havsbaserad vindkraft. Nu skyndar vi på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft genom att peka ut ett antal lämpliga områden långt ute till havs. Samtidigt uppdrar vi åt Energimyndigheten att föreslå ännu fler områden, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Ska peka ut lämpliga området för vindkraft

Idag har Sverige en elförbrukning om cirka 140 terawattimmar (TWh) per år. De beslutade havsplanerna möjliggör en snabbare utbyggnad av 20-30 TWh vindkraft. Energimyndigheten får samtidigt i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter peka ut lämpliga områden för att möjliggöra ytterligare 90 TWh elproduktion till havs.

<script src="https://poseidon-cms-prod.storage.googleapis.com//play2.qbrick.com/qbrick-player/framework/GoBrain.min.js"><script>Här är pressträffen om Sveriges första havsplaner.

Utifrån Energimyndighetens underlag ska Havs- och vattenmyndigheten föreslå ändringar i havsplanerna.

Hela Sveriges elförbrukning i vindkraft

– I dag pekar vi ut områden som möjliggör havsbaserad vindkraft på 20-30 TWh årligen. Samtidigt tar vi ytterligare steg för att möjliggöra en total elproduktion från havet som motsvarar 120 TWh, det vill säga nästan lika mycket el som hela Sverige använder på ett år idag. Vi ska ha mycket el, billig el, snabbt. Så säkrar vi elförsörjningen, möjliggör omställningen och tryggar bra elpriser på lång sikt, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Vi ska peka ut områden och snabba på processen

– Vi ska se till att det blir enklare att få tillstånd att bygga havsbaserad vindkraft och få förnybar kraft på plats snabbt, till ett bra pris, säger Annika Strandhäll.

– Vi vill också öka incitamenten för att fler kommuner ska vilja och våga satsa på havsbaserad vindkraft, fyller Khashayar Farmanbar i.

De totalt tre havsplanerna omfattar Bottniska viken, Östersjön respektive Västerhavet.

Alla intressen ska samsas

Havsplanerna ger vägledning om vad som är den bästa användningen av havet och hur olika intressen kan samexistera, och bidrar därmed till en långsiktigt hållbar utveckling. Havsplanerna pekar ut områden för elöverföring, energiutvinning, försvar, kultur, natur, rekreation, sandutvinning, sjöfart, yrkesfiske samt generell användning.

Läs också:
Ny teknik bäddar för flytande vindkraft till havs

Havs- och vattenmyndigheten har lett den omfattande kunskapsinhämtning och dialog med myndigheter, kommuner, bransch- och intresseorganisationer, företag, allmänhet och grannländer som ligger till grund för havsplanerna.

– Att regeringen i havsplanerna visar sin inställning till hur utpekade områden ska användas underlättar beslut om större och långsiktiga projekt, till exempel för havsbaserad vindkraft, säger Annika Strandhäll.

Vindkraft är relativt billig

Sveriges elkonsumtion beräknas öka kraftigt de kommande åren, som ett resultat av att industri och transporter elektrifieras och fasar ut fossila bränslen.

Energimyndighetens uppdrag ska redovisas senast i mars 2023. Havs- och vattenmyndighetens förslag ska lämnas till regeringen senast i december 2024.

– Vi ser positivt på regeringens ambition att möjliggöra ännu större utbyggnad av havsbaserad vindkraft, säger Lars Andersson, ansvarig för vindkraftsfrågor hos Energiföretagen Sverige.

– Samtidigt vill vi lyfta att det redan nu ligger sju ansökningar hos regeringen för havsbaserade vind och väntar på beslut. Dessa anläggningar skulle ge flera tiotals TWh i en nära framtid och vi uppmanar därför regeringen att snarast godkänna dessa. Planer och strategier är bra men här har vi flera parker som är redo att börja byggas, och leverera el om 3-4 år, om bara regeringen ”trycker på startknappen”.