Sverige utvecklar två nya marina krigsförband

HMS_Hector_Marinen
Logistikförsörjning till sjöss i skydd av mörkret. HMS Hector försörjer en visbykorvett under en övning. 1/2 FÖRSTORA Logistikförsörjning till sjöss i skydd av mörkret. HMS Hector försörjer en visbykorvett under en övning.

Den säkerhetspolitiska omvärldsutvecklingen har skärpts och det finns en hotbild. Det är den enkla förklaringen till att Sverige nu stärker Marinen med nya krigsförband.

Behovet av en stark och robust logistikförsörjning som uthålligt fungerar i alla olika konfliktnivåer är och förblir en avgörande faktor för framgång i försvaret av vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Nya marina basbataljoner

För att Marinen uthålligt ska fortsätta säkra Sveriges vatten och kuster, genom ständig övervakning och beredskap, förstärks den marina logistikfunktionen med utvecklingen av två nya krigsförband i form av marina basbataljoner. Bataljoner som rörligt och oförutsägbart ska kunna försörja marina enheter både från land och till sjöss.

Så skriver den svenska försvarsmakten på sin hemsida. Och så fortsättningen:

Flexibla och rörliga

De nya krigsförbanden ska med eget skydd ha förmågan att verka flexibelt och rörligt där de behövs för att leverera logistikstöd som teknisk tjänst, förnödenhetsförsörjning, sjukvård och transporttjänst. Med andra ord det som ryms inom begreppet marin bastjänst.

Marinens förband växlar ständigt mellan skarpa uppgifter och övningsverksamhet, detsamma gäller därför för de marina basbataljonerna. Bataljonerna som till storlek kommer uppgå till nära 750 personer, kommer därför till betydande del bestå av kontinuerligt anställd personal i form av officerare, sjömän och soldater.

Dessa kommer att hantera det vardagliga behovet av logistik från marinens enheter men även stödja i produktionen av värnpliktiga. Bataljonernas första värnpliktiga kommer att rycka in i Karlskrona och på Berga under sensommaren 2023.

Bataljonerna kommer att ha sina respektive hemmahamnar i Karlskrona och på Berga och ska bemannas av befintlig personal från samtliga marina förband, i syfte att med beprövad kunskap och erfarenhet möta alla marina förbands logistikbehov.

– Det är viktigt att komma ihåg att övergången från nuvarande organisation till den nya ska ske så sömlöst som det går. Vi i Marinen ska fortsatt kunna lösa våra skarpa uppgifter, säger David Saflind, etableringsledare.

Levererar logistikstöd

Tre kompanier inom bataljonen har till uppgift att leverera logistikstöd till övriga marina enheter, baskompani mark, baskompani sjö och marint sjukvårdskompani. Baskompanierna kommer ha förmåga att leverera logistikstöd på land och till sjöss. Sjukvårdskompaniet kommer att vara länken mellan de stridande enheterna och civila sjukvårdsresurser.

Ett bassäkerhetskompani med både markstrids- och spaningsförmåga ska bidra till lägesbild och att säkra områden inför logistikförsörjningar. Det kommer även att ingå ett stab- och trosskompani för bataljonens ledning och för den interna uthålligheten. En bataljonsstab kommer att utgöra ledningen av krigsförbandet.

Två nya fartyg på gång

Marinen står i begrepp att anskaffa (cirka femton) ett stort antal nya logistikfartyg och sista fartyget ska vara levererat 2030. Ett exempel på de nya fartygen är så kallade trängfartyg som kommer att ha en generell logistikförmåga avseende transporter och förnödenhetsförsörjning.

Trängfartygen kommer att vara flexibla och ha möjlighet föra med sig containrar, till exempel verkstadscontainer eller sjukvårdscontainer – allt beroende på uppgiften och marinchefens prioriteringar.

Anskaffning av trängfartyg, arbetsfartyg, hamnbogserare och bunkerfartyg kommer att innebära en större logistisk kapacitet och en högre marin operativ effekt.

Ger stöd åt hela Marinen

Bataljonerna kommer att vara maringemensamma och ska försörja samtliga marina förband från land och till sjöss. De kommer att ha kompetens och materiel för logistikstöd till ubåtsvapnet, sjöstridsförbanden och amfibiekåren.

– Marina basbataljoner ska utgöra ”navet” för överlämning från bakre till främre nivå vad avser förnödenheter, detta ska fungera i fred, säkerhetspolitisk kris och under en väpnad konflikt. Flexibiliteten, kapaciteten och möjligheterna kommer att bli större – helt enkelt en bättre logistikfunktion, säger ställförträdande marinchef Peder Ohlsson.

– Logistik är en komplex process och är viktig för att alla krigsförband ska få den tillgänglighet, rörlighet och uthållighet som krävs för att lösa sina uppdrag. Den nya logistikfunktionen kommer att göra oss mer robusta och kan stödja övriga krigsförband redan i vardagen, men samtidigt ha förmågan att skala upp vid den eventuella väpnade konflikten, avslutar han.

Se också:
Militären efterlyser tips om misstänkta ubåtar

Inledningsfoto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten