Fängelsestraff för dem som skiter i sjön

År 2015 träder ett generellt förbud mot att släppa ut toaavfall från fritidsbåtar i kraft. Alla båtar måste då ha en tömningsbar toalettinstallation. Här berättar vi varför och om hur man kan installera ett godkänt toasystem.

Den nya regeln säger att alla fritidsbåtar ska ha en fast toalettinstallation med tank som kan tömmas i land.  Enda sättet att slingra sig är att få sin båt K-märkt. Eller att helt enkelt kasta ut toan och bara göra sina behov på en potta och kasta eftergifterna över bord. Det är nämligen tillåtet, och det är förmodligen vad större delen av Sveriges båtmänniskor gör. Alternativt att de håller sig tills de kommer i land. Av Sveriges drygt 880 000 fritidsbåtar är det nämligen bara 108 000 som har en toa ombord.

Av de 880 000 båtarna har bara 50 000 moderna toalettsystem som tillåter tömning i land. Cirka 38 000 båtar har septiktank som bara kan tömmas i havet. Antalet fritidsbåtar med toa utan septiktank är cirka 20 000.  Det är alltså många som antingen behöver ta beslut om att slänga ut sin toa eller se till att montera en ny tömningsbar tank. Det sägs kosta runt 2 000 kr att bygga om en redan installerad hålltank och 5 000 kr och uppåt för den som redan saknar tank. Hur man gör kan man läsa på batmiljo.se. Lagen kräver tömningsstationer
För att den nya typen av tömning i land ska kunna efterlevas kommer också lagen kräva att fritidsbåtshamnar ska tillhandahålla mottagningsanordningar som klarar belastningen för antalet båtar som normalt angör hamnen under en säsong. Det är behoven som styr vilka möjligheter som ska finnas i en viss hamn. De som definierats som fritidsbåtshamnar får inte ta ut en separat avgift för toalettömning. Däremot kan avgiften ingå som en del av en allmän hamnavgift, till exempel årsavgift eller dygnsavgift. Syftet med den nya regeln är att hämma övergödningen i svenska och internationella vatten och minska utsläppen av kväve och fosfor. Så här säger Transportstyrelsen om upprinnelsen till de nya reglerna:

”Sverige har genom konventioner inom ramen för FN-samarbetet, genom EU-förordningar och genom avtal med övriga östersjöländer förbundit sig att minska utsläppen av bland annat fosfor och kväve. Ett exempel är att vi som en av medlemsstaterna i HELCOM kommit överens om att förbjuda utsläpp av toalettavfall från fartyg i Östersjön. Genom förbudet från toalettavfall från fritidsbåtar bidrar vi till att vi i Sverige kan uppnå vårt åtagande om minskade utsläpp av kväve och fosfor samtidigt som vi bidrar till en östersjö som mår bättre och därmed ett attraktivare båtliv. Transportstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att genomföra det.

Enligt detta lagrum kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet att släppa ut avfall dömas till böter eller fängelse i högst två år. Detta lagrum kommer också att omfatta utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. ”

Fråga app om var
Det finns även en ”app” till både Android, IPhone samt IPad där de mottagningsanordningar som är öppna för allmänheten finns utsatta. Sök på ”båtmiljö” i Market eller Appstore.

Här kan se ett seminarium om förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar som Havs- och vattenmyndigheten och Skärgårdsstiftelsen höll på båtmässan Allt för sjön i våras.