Nu träder tolv nya fiskeförbud i kraft

Idag träder flera fiskeförbud i kraft längs med den svenska ostkusten. Förhoppningen är att dessa ska skapa en hållbar återväxt av gädd- och abborrebestånden.

puffbild fiskebat hamnen

Efter ett förslag från länsstyrelserna i Stockholm, Östergötland och Uppsala, Havs- och vattenmyndigheten samt Statens Jordbruksverk och Sveriges Lantbruksuniversitet införs elva nya fiskeförbud runt om i landet.

De nya förbudet, som träder i kraft den första april 2024, är sprungna ur projektet ReFisk 2.0.

Ska främja biologisk mångfald

Förbuden, som varierar mellan total- och tidsbestämda sådana, återfinns från de norra delarna av Stockholms skärgård och hela vägen ner till Blekinge. I samband med att förslaget lades ut på remiss i början av februari skrev Havs- och vattenmyndigheten skrev följande på sin hemsida:

HaV delar länsstyrelsernas bedömning att de föreslagna områdena är motiverade och dessutom betydelsefulla för att värna den biologiska mångfalden. Förslaget behöver genomföras för att nå etappmålet om ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av skyddade områden i Sveriges havsmiljöer till år 2030.

När förbuden nu träder i kraft hoppas man att dessa ska skapa bättre förutsättningar för framförallt gädd- och abborrebestånden att återhämta sig.

– HaV bedömer vidare, att genom att införa de föreslagna förändringarna, kommer skyddet för biologiska- och socioekomiska värdefulla arter att stärkas och öka möjligheten för att fisket kommer att bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt, skriver man i ett pressmeddelande.

Här är områdena som berörs av de nya förbuden

Lejonparten av förbuden är tidsbestämda och det kan för den entusiastiske fritidsfiskaren således vara bra att veta vilka områden som berörs och när. På dessa kartor listas alla områden och i detta dokument finns tidsbestämmelser och eventuella undantag.