Brand ombord - Elsystem

Brand ombord - elsystem
Brand ombord – elsystem

Brand ombord - elsystem Elinstallationer skall vara utförda så att de klarar de speciella krav den marina miljön ställer. Använd alltid material som är avsett för båtar. Kontrollera också att dessa är dimensionerade för de belastningar som förekommer.

 

Allmänt
Anläggningen måste vara utförd som isolerat 2-ledarsystem.

Batteri
Batterier skall vara fast monterade, helst i en syrabeständig låda, på väl ventilerad plats. Vid laddning avger batterier vätgas som är explosiv, varför det är mycket olämpligt att placera dem i motor- eller tankrum.

Har man flera batterier (mer än 416 Ah vid 12 volt, 208 Ah vid 24 volt) skall dessa vara placerade i eget utrymme med ventilation till fria luften, utan att luftcirkulation hindras.

Huvudströmbrytare
Huvudströmbrytare som kopplar bort alla förbrukare, även startmotorn, skall monteras så nära som möjligt efter batteriet på pluskabeln. Före strömbrytaren skall säkerhetssystem kopplas in, t ex automatisk länspump, tjuvlarm och gasvarnare. Dessa måste då förses med separata säkringar.Elledningar

Ledningar för alla elektriska förbrukare måste ha rätt area för den belastning de utsätts för.

Brytare, säkringar eller kopplingsdosor etc. får inte finnas i motor- eller tankutrymme i bensindrivna båtar. Elledningar skall vara mångtrådiga och tåla vatten, olja och bensin samt monteras så att de inte utsätts för mekaniskt slitage eller strålningsvärme från motor, avgassystem, värmeanläggning etc.

Elektriska anslutningar på motorn skall regelbundet kontrolleras så att glappkontakt inte uppstår med gnistbildning som följd.

Montage i lågt liggande partier bör undvikas. Vatten- eller bränsleläckage kan förorsaka kortslutning. Elförsörjning för nöd- och säkerhetsutrustning bör monteras så att försörjningen inte påverkas om båten tar in vatten.


Landström, 220 volt
I takt med att vi skaffar oss fler och större elförbrukare har landström blivit allt vanligare ombord.

Det är bekvämt att koppla in sig på närmaste elcentral när man lagt till i hamnen. På detta sätt undviker man att ”ligga och ladda” med den egna motorn/generatorn.

Landström skall alltid installeras av fackman. För att förhindra den galvaniska strömmen på kort tid äter upp drev, axlar, roder, motorer, bordsförskruvningar etc. måste en skiljetransformator installeras. Detta för att båtens utrustning inte skall ha kontakt med nätström/skyddsjord från land.

De flesta moderna elektroniska batteriladdare har idag inbyggd skiljetransformator. Stäm av med din leverantör.

Installerar Du landström i båten måste anläggningen dessutom vara utrustad med jordfelsbrytare.

LÄS MER OM BRAND OMBORD:

Bränslesystem

Gasolinstallationer

Motorer

Brandförebyggande rutiner och brandsläckare

Åtgärder vid och efter brand  

 

Källa: Atlanticas Säkerhetsguide