Sjöfartsverket – vi vill inte förhindra Hydrographicas sjökort

Sjokort_Debatt
”Vi har ingen intention med att förhindra utgivningen av Hydrographicas sjökort. Sjöfartsverket svarar på kritiken.

”Vi har ingen intention med att förhindra utgivningen av Hydrographicas sjökort. De ökade handläggningstiderna beror på att beslutet sker i samråd med andra myndigheter.” Läs hela Sjöfartsverkets svar på kritiken.

I fredags lät Hamnen den privata sjökortsutgivaren Hydrographica uttala sig kring Sjöfartsverkets nya sjökort som man menar “innehåller mängder av fel och som har gjort farbara sund ofarbara”.

Se också:
Sjöfartsverket backar – nya sjökorten behöver göras om
Nya sjökorten – Sjöfartsverket svarar på kritiken

Därtill ställer sig företaget kritiskt till att utgivningstillståndet för deras egna sjökort dröjer på grund av att det tidigare så goda samarbetet mellan Sjöfartsverket, Försvarsmakten och Hydrographica har spårat ur.

Fler myndigheter inblandade

Här ger Sjöfartsverket sin syn på projektet ”Sjökortslyftet” och förklarar bland annat varför vissa grundområden framstår som grundare än tidigare. Vad det gäller utgivningstillstånden så uppges förseningen bero på att beslutet sker i samråd med andra myndigheter, bland annat Försvarsmakten och Säpo. Därtill, menar man, har även det kraftigt försämrade säkerhetsläget medfört att handläggningstiderna har ökat.

Frågor kvarstår

Om, och i sådana fall när, Hydrographica ska få sitt utgivningstillstånd är och en fråga som fortfarande hänger i luften. Ej heller lägger man sig i frågan om hur fritidsbåtägaren bör ställa sig till uppdateringar av sina digitala- och/eller papperssjökort.

Sjöfartsverkets svar i sin helhet:

Sjöfartsverket har arbetat med Sjökortslyftet sedan 2016, och är en del av ett större internationellt arbete med syfte att ta fram en likvärdig standard i alla sjökort längs hela Östersjöområdet. Landhöjningen efter senaste istiden gör också att referensytan måste ändras med vissa intervaller. I samband med detta läggs även en uppdaterad strandlinje in samt stenar ner till cirka två meter som är karterade från luften inom projektet Nationell Strandlinje (NSL) av Lantmäteriet.

Gammal information

I skärgårdsområden där djupinformationen är bristfällig blir effekten att vissa områden framstår som grundare än tidigare. I skärgårdar är djupinformationen till största del insamlad med handlodsmätningar mellan åren 1850-1900, den informationen är utdaterad och måste förnyas. Det är också därför som Sjöfartsverket tillsammans med Lantmäteriet och SGU har lämnat en hemställan till regeringen för finansiering och av en förstudie till en komplett kartläggning av grunda vatten.

Viktiga förändringar

De nya båtsportkorten innehåller förutom Sjökortslyft och NSL en stor del andra viktiga förändringar som är viktiga ur en sjösäkerhetssynpunkt. De digitala sjökorten över dessa områden har varit ute i digitala system sedan 2020.

Inga onda avsikter

Information om djupförhållanden i svenska kustområden är skyddade av försvarssekretess och därför krävs det tillstånd spridning. Enligt lag (2016:319) om skydd för geografisk information ska tillstånd ges om spridningen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret. Sjöfartsverket har ingen intention med att förhindra utgivningen av Hydrographicas sjökort. De ökade handläggningstiderna beror på att beslutet sker i samråd med andra myndigheter, bland annat Försvarsmakten och Säpo. Det kraftigt försämrade säkerhetsläget har även medfört att handläggningstiderna har ökat då sekretessfrågan har aktualiserats.