Oväntade resultatet – vattenskotrar orsakar minst buller

Forskning från Svenska Miljöinstitutet visar att när det kommer till undervattensbuller är vattenskotrar bäst i test. Dessa ofta beskyllda flytetyg är snarare att föredra ur en bullersynpunkt.

Duell i värstingklassen.
Vattenskotrar orsakar minst undervattensbuller av alla fritidsbåtar enligt ett test gjort av Svenska Miljöinstitutet.

I Sverige har vi fler fritidsbåtar per capita än de flesta andra länder. Men det är inte bara guld och gröna skogar, fritidsbåtar kan även ställa till med problem för marina djur och organismer. En av de bidragande faktorerna till detta är så kallat undervattensbuller.

Vad är då detta?

Undervattensbuller ljud som ofta kommer från mänskliga aktiviteter under vattenytan. Det kan komma från olika källor såsom inklusive skepps- och båtmotorer, konstruktion, sjömätning, undervattenssprängningar, och sjöfart. Mänskligt undervattensbuller har under en lång period ökat i takt med att maritim verksamhet har gjort det.

Bullret i sig kan ha negativa effekter på marina organismer och djur genom att störninga deras kommunikation, navigering, födosökning och reproduktion.

Ny forskning från Svenska Miljöinstitutet lägger nu fokus på fritidsbåtssektorns buller. Ett hittills relativt outforskat ämne men där man sedan ett par år tillbaka vet att just fritidsbåtar är en stor bov i dramat.

I den nya studien gjorde ett team av forskare från IVL Sveriges Miljöinstitut, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, och Statens väg och transportinstitut VTI mätningar på Gullmarsfjorden. Mätningarna bestod av ljudupptagning över och under vattenytan från sju olika sorters fritidsbåtar med olika motorer samt en vattenskoter. Mätningarna gjordes i olika hastigheter för att se hur ett högre varvtal skulle påverka bullret.

Vad kom man fram till?

Jo enkelt förklarat är att båtar med större motorer bullrar mer än de med mindre, ett tämligen väntat resultat. Undervattensbullret ökar kraftigt när en båt går från 5 till 15 knop; i snitt var bullret 20 gånger starkare . Men efter 15 knop ökar inte bullret lika mycket, troligtvis på grund av vattenplaning.

Men den kanske mest intressanta upptäckten var att vattenskotrar orsakar mindre undervattensbuller än en konventionell motorbåt.

– Vattenskoter har en helt annan framdrivning och troligtvis beror det på det, säger Anna-Sara Krång, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Med det sagt så har endast farkoster med förbränningsmotorer mätts men sannolikt skulle segelbåtar vara betydligt mycket tystare. Och i framtiden kanske vi får se motsvarande mätningar även för elmotorer.

Se hela föredraget med Anna-Sara Krång här!