24-Timmars 25 och 26 augusti 2006

24-timmars är en tidsbegränsad distanssegling som går ut på att segla så långt som möjligt och vara tillbaka vid startpunkten inom en bestämd tidsperiod. Utmaningen är att nyttja båtens egenskaper, besättningens kapacitet och väderleksutsikterna till din fördel.

24-timmarsseglingen i Stockholms Skärgård med omnejd arrangeras av Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets. 24-timmars är även öppet för andra än SXK-medlemmar.

Banan består av ett stort antal rundningspunkter, där man inom vissa givna förutsättningar själv väljer, vilka man ska runda under seglingen. Justering av seglad distans görs med SXK-tal (LYS) för att olika båtar skall segla på samma villkor. Tidsperioden väljs i förväg och kan vara 12, 24, 48, 72, 96 eller 120 timmar. 48-timmars startar fredagen 25 augusti kl. 12:00-20:00 och 24-timmars startar lördagen 26 augusti kl. 12:00-12:30. Dessa båda kommer att följas med Livetracker.

Handikapp och regler

Båtarna har alltid varit indelade i grupper efter seglingsförmåga. När LYS-tal började bli ett allmänt handikapp vid kappseglingar användes det till grund för hur båtar skulle tilldelas en viss grupp. Indelningen i grupper skedde lokalt inom varje krets, vilket gjorde att samma båttyp kunde tillhöra olika grupp beroende på i vilken krets den seglade. Detta var ett problem, men det dröjde ända till 1999 innan hela landet seglade 24-timmars med ett gemensamt handikappsystem.

Det nya systemet baseras på ett förenklat LYS-tal, så kallat SXK-tal. Den seglade distansen räknas om till SXK-tal 1,0 och kallas ”plakettdistans”. Fördelarna med detta system är större rättvisa genom att handikappet blivit ”finmaskigare” och att både total resulterande distans och ”plakettdistans” visas i resultatlistor och maratontabell. Man slipper ifrån omräkning av tidigare inseglad distans vid byte av båt, vilket tidigare kunde få oönskade effekter som många tyckte var orättvisa.

Vid alla 24-timmarsseglingar runt om i landet används samma regelbok, Riksreglerna. Reglerna kompletteras med Lokala föreskrifter för varje segling. Dessa reglerar starttider, start- och målplatser och navigatoriska varningar. I Stockholmskretsens Lokala föreskrifter förbjuds till exempel passage genom Sandhamnshålet.

Startpunkter
I Stockholm skärgårds ”24-timmars” kan seglarna välja att starta vid en av tio startpunkter mellan Trosa i söder och Singö i norr. Det är numera möjligt att under en ”24-timmars” runda Gotland och öland i söder, runda Åland och hitta punkter nästan ända vid Hangö i öster samt nå nästan ända upp till Härnösand i norr.

Från och med ett par år tillbaka har Stockholmskretsen tillsammans med flera andra kretsar ett modernt system för att ta fram Punkt- och distanstabell, Startlista, Resultatlista, Seglingsstatistik. Seglarna kan via Internet få tillgång till alla starthandlingar och seglingsresultat. Även betalningar kan skötas via nätet.

Om 24-timmars
24-timmarsseglingarna började som en segling hösten 1943 på initiativ av Åke Améen och Bertil Cederström. Det var en rent privat segling med endast ett mindre antal inbjudna. Under 1944 anordnade man öppna 24-timmarsseglingar under både vår och höst. Det stora intresset ledde till att Åke Améen och Bertil Cederström tyckte att arrangemanget blev för stort för ett par privatpersoner. De letade efter någon förening som kunde ta över idén.

Så i november 1944 övertog Svenska Kryssarklubben rätten att arrangera 24-timmarsseglingar på sådana grunder att både SXK:s och seglingens speciella intressen tillgodoses. Kryssarklubben fick uppgiften att övervaka att gällande riktlinjer efterföljs och väcka intresse för seglingen på andra orter. Anordnandet av seglingen är en lokal angelägenhet och sköts av respektive krets.

Plaketter och andra belöningar

I 24-timmars utses inte vinnare. Belöning får seglaren i stället genom att under en följd av seglingar ackumulera distans. Man är berättigad till plakett i olika valör beroende på inseglad distans. Den första plaketten, brons, erhålles efter 200 M. Den högsta plakettvalören är ”Järn med emalj högre serie” och delas ut till dem som seglat minst 10 000 M ”plakettdistans”. Det finns några få personer som seglat ännu längre, de kan tilldelas SXK Timglaset som delades ut första gången våren 2003.

Läs mer om ”24-timmars”
”24-timmars är en tidsbegränsad distanssegling som genomförs som en långfärdssegling. Planera seglingen i förväg med hänsyn till båtens egenskaper, besättningens kapacitet och väderleksutsikterna. Utför den så att längsta möjliga distans tillryggaläggs och så avlägsen punkt som möjligt uppnås inom föreskriven tid. Segla ej meningslöst fram och tillbaka bara därför att samma punkt får rundas två gånger utan sök vidga kännedomen om kurser och leder till havs och i skärgård. Ju avlägsnare punkt som uppnåtts, dess förnämligare segling.

Navigera med omsorg och beräkning. Tag vara på alla chanser för att få så lång distans som möjligt, men eftersätt aldrig säkerhet och gott sjömanskap. Som gott sjömanskap kan räknas att man ej fullföljer en 24-timmarssegling på grund avför hårt väder, slocknade lanternor eller andra omständigheter som medför att man inte kan genomföra seglingen regelrätt.

Utnyttja båtens seglingsegenskaper genom att ständigt segla effektivt och med lämpligaste segelföring. Låt ej uppmärksamheten vid rorkult och skot slappna. Fördela uppgifterna ombord så att besättningens kapacitet utnyttjas och så att alla får regelbunden vila och skaffning.

Följ noga sjötrafikföreskrifterna och övriga för seglingen gällande bestämmelser. Studera och jämför andra deltagare. Vidga kännedomen om olika båttyper och deras egenskaper. På detta sätt fullföljd kan 24-timmars ge deltagarna nöje, rekreation och spänning samt ökad kunskap i navigering, sjömanskap och långfärdssegling till havs och i skärgård.”