Vårrustning – vägen till ett giftfritt båtliv

Att måla botten på båten är en sak. Att göra det utan att skada miljön är en annan. Här är Transportstyrelsens bästa tips.

Giftritt_bottenmalning
Att måla botten på båten är en sak. Att göra det utan att skada miljön är en annan. Här är Transportstyrelsens bästa tips.

Rapporter om fiskarter som dör ut och organismer som påverkas på grund av miljögifter duggar tätt och nu manar Transporttstyrelsen till ett större ansvarstagande från båtägarnas sida.

Se också:
Färdigslabbat – skurmatta alternativ till bottenfärg

Egentligen är det ganska enkelt. Som båtägare gäller det att visa respekt för havet göra sådant som man har makt över. Det kan vara att välja en bottenfärg som är så skonsam som möjligt. Minst lika viktigt är dock att avlägsna gammal bottenfärg som inte sällan innehåller tributyltenn (TBT).

TBT i gammal färg

TBT räknas som ett av de allra giftigaste ämnena som finns i äldre båtbottenfärger och är numera förbjudet i princip hela världen. Det innehåller hormonstörande ämnen som påverkar djurlivet i havsmiljön, även i halter som är så låga att de knappt är mätbara.

Samla upp gammal färg

Viktigt när man avlägsnar bottenfärg oavsett man slipar torrskrapar, steker på gel eller blästrar så gäller det att samla upp resterna efter sig. Sist men inte minst finns det numera ett stort antal alternativa metoder att skydda båtbotten från påväxt där båtbottentvättar, skyddsdukar och en tur på sötvatten bara när några exempel.

Rekommenderade metoder för att avlägsna gammal färg:
* Slipning, kopplad till dammsugare.
* Torrskrapning, kopplad till dammsugare.
* Gelbehandling med skrapa.
* Blästring med sand eller kolsyra (bör utföras av yrkeskunnig person).

Se också till att…
… täcka in marken under båten.
… att även täcka in platsen runt båten (slipdamm kan färdas långt i vinden).
… skapa en miljö med undertryck vid blästring.
… bära  skyddsutrustning
… samla upp färgrester och annat material som varit i kontakt med färgrester och hantera som farligt avfall.
… lämna in farligt avfall till godkänd avfallsmottagare.
… hålla borta djur från farligt avfall.