Brand ombord - brandförebyggande rutiner

Läs om vad man bör uppfylla för att försäkringen ska gälla och framför allt vad man bör göra för att ha så god säkerhet som möjligt ombord. Vad gäller för handbrandsläckare, fasta släcksystem, tankning, matlagning, start av värme.

 

 

 

 

Handbrandsläckare
I försäkringsvillkoret krävs SlS-märkta handbrandsläckare i lägst klass 1 AB eller ABE. Det betyder att de innehåller två till tre kg pulver som kan släcka bränder i såväl fibrösa material (trä, papper och textilier) som bränder i bensin, oljor, plast och liknande.

Pulvret är inte elektriskt ledande. SlS-märkningen garanterar att släckaren fyller ett antal högt ställda och viktiga krav på säkerhet och funktion.

En båt kortare än 10 m skall ha minst en släckare, över 10 m minst två stycken.

Utöver kraven kan det vara bra att komplettera med en SlS-märkt kolsyresläckare vid pentryt som ger en ”ren” släckning i händelse av brand där.

Har kolsyresläckare använts under däck, eller i ett slutet rum, måste de utrymmas omedelbart. Kolsyran kan kväva den som är kvar.

Har man löst ut en pulversläckare och skall städa bör man använda en kraftig dammsugare. Vatten eller blöta trasor gör det hela svårare och kan ge frätskador.


Fasta släcksystem
Alla båtar med inombordsmotorer bör, oberoende av bränsletyp, ha en sprinkleranläggning då det är mycket svårt att släcka med handbrandsläckare under durkar, bakom motorer och skott. Fasta anläggningar finns med pulver, kolsyra eller vattendimma som släckmedel.

Ett fast släcksystem ersätter inte försäkringsvillkorens krav på handbrandsläckare.


Tankning
Före tankning skall motorn stängas av. Släck kylskåpslåga, fotogenkök eller annan låga, även i ”slutna” förbränningssystem. Låt helst alla i besättningen gå iland och stanna där till dess att motorn har startats och det är dags att kasta loss.

Under hela tankningen måste påfyllningspistolen hållas med metallisk kontakt mot påfyllningsbeslaget så att ingen gnista uppstår genom elektrostatisk uppladdning. Den spänning som uppstår vid fritt fallande bränslestråle kan bli mycket hög.

Lösa bränsletankar får inte fyllas på ombord.

Endast godkända förvaringsdunkar får användas. Om 50 liter bränsle fylls på trycks 50 liter explosiv bränslegas tyngre än luft ut ur tanken. Tänk på att kallt bränsle från cisternen vid en bensinstation expanderar kraftigt en varm sommardag. Fyll därför inte tanken helt.

Var noga med att ventilera motorrummet under minst 2 minuter före start.

Skylt om detta bör finnas vid förarplatsen. De flesta bränder inträffar vid start efter tankning.

Matlagning
Tändning av spisar skall göras med stor försiktighet. Kontrollera att läckage vid röranslutningar inte förekommer. Se vidare till att brännbara inventarier, såsom textilier, papper mm inte finns i närheten av öppen låga. En förutsättning för trygg användning är regelbunden tillsyn.

Påfyllning av spisens behållare är alltid förenad med risker. Har spisen löstagbar bränslebehållare skall den fyllas utanför båten. öppen eld får inte förekomma. En rejäl tratt bör alltid användas.

Eventuellt spill torkas upp innan spisen tänds. Tänk på att sprit ger speciellt lättantändliga explosiva gaser.

Start av värmare
Vid start av båtvärmare gäller samma regler som för båtspisar. Stora krav bör ställas på värmarens funktionssäkerhet eftersom den sällan övervakas kontinuerligt.

Ibland används fristående värmeapparater som placeras i slutna utrymmen. I sådana fall måste man ovillkorligen se till att tillräckligt med förbränningsluft tillförs och att avgaserna ventileras bort. I annat fall föreligger stor risk för förgiftning. En god ventilation ger även mindre kondens. Använd endast utrustning för marint bruk. Följ tillverkarens bruksanvisning.

 

LÄS MER OM BRAND OMBORD:

Bränslesystem

Elsystem

Gasolinstallationer

Motorer

Åtgärder vid och efter brand  

 

 

Källa: Atlanticas Säkerhetsguide