Vattenmyndigheten – giftfärgerna ska bort!

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har sett över riktlinjerna för båtbottentvätt av fritidsbåtar. Nu är målet att helt få bort användningen av giftig bottenfärg.

De nya riktlinjerna innehåller bland annat förtydliganden om när spolplatta med reningsanläggning behövs för att uppfylla miljökraven.

– Målet med riktlinjerna är att minska och på sikt få bort användningen av giftig bottenfärg som kan skada djur och växter i våra hav och sjöar, säger Christer Larsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

De flesta målar fortfarande
Även om användningen av giftiga färger minskar så målar de flesta båtägare fortfarande botten med så kallade biocidfärger. Skälet är att det minskar påväxten av alger och havstulpaner vilket bevarar båtens köregenskaper och håller nere bränsleförbrukningen.

Baksidan är som bekant att de verksamma gifterna i färgen sprids i vattnet och skadar de marina och limniska miljöerna och deras känsliga ekosystem och organismer.

Det var för fyra år sedan som Havs- och vattenmyndigheten fick i uppdrag att – i samråd med Naturvårdsverket och Transportstyrelsen – kartlägga och utreda hur hav och sjöar påverkas av båtbottentvättning.

I uppdraget ingick också att ta fram riktlinjer och riktvärden för hur detta bör ske. Rapporten ”Båtbottentvättning av fritidsbåtar (2012:9)” är en redovisning av kartläggningen medan rapporten ”Båtbottentvättning av fritidsbåtar (2012:10)” innehåller riktlinjerna.

Tydligare nu
– Riktlinjerna har i vissa fall tolkats som föreskrifter och det har inte varit helt tydligt vilken myndighet som har tillsynsansvaret för utformningen av en anläggning i en båtklubb eller hamn. I denna reviderade version förtydligar vi vem som ansvarar för vad och att det rör sig om riktlinjer, våra rekommendationer, säger Christer Larsson.

Också ett sätt att hålla botten ren. 

Kommunens miljönämnd (eller motsvarande) har ansvaret för tillsyn av anläggningar för båtbottentvätt och bestämmer vilka miljökrav som ska gälla. Verksamhetsutövaren ansvarar för att anläggningen sköts och uppfyller miljökraven. Naturvårdsverket ansvarar för att ta framtillsynsvägledningen och HaV ansvarar för att ta fram riktlinjer som ett stöd, en rekommendation för kommunerna.

– Vi skiljer mellan båtar som är målade med giftig och med giftfri färg. De som målats med giftfri färg kan tvättas på fler och lättare sätt, på land utan särskild anläggning eller genom borsttvätt i vatten, säger Christer Larsson.

– Båtar som är eller har varit bottenmålade med giftfärg bör inte rengöras i borsttvätt eftersom utläckaget av gifter ökar om ytfilmen tas bort. Båtar som målats med giftig färg bör tvättas på spolplatta med en reningsanläggning.

Måste hanters rätt
Vid tvätt av båtar som är målade med biocidfärger, eller där rester av gammal biocidfärg finns kvar, behöver spolvattnet renas innan det släpps åter till miljön. Enligt riktlinjerna ska både organiskt och oorganiskt material som uppstår vid tvättning av ett båtskrov målat med biocidfärg omhändertas och hanteras på rätt sätt.

Behovet av medel mot påväxt skiljer sig geografiskt och HaV menar att det är viktigt att hitta bra, lokala lösningar. Enligt riktlinjerna kan kommunerna bedöma när en båt får anses som giftfri. Exempelvis kan en båt som inte målats senaste säsongen bedömas som ren vilket innebär att en hamn inte behöver bygga en spolplatta med avanserad reningsutrustning.

HaV:s riktlinjer avser endast båtbottentvätt. Det kan finnas andra sätt att minska både användningen av biocidfärg och spridningen av gifter från båtar i vattnet eller uppställda på land.

Giftrfritt är målet
– På sikt bör biocidfärger helt fasas ut. I denna process är utvecklingen av båtbottentvättar en viktig del. För att nå målet om en giftfri fritidsbåtkultur måste båtägare, båtklubbar och andra intressenter verka tillsammans för en minskad användning av biocidfärger och en ökad användning av giftfria metoder, säger Christer Larsson.

Läs HaV:s reviderade riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar här.