Bryggor i skärgården ska bli tillgängliga för alla

Fenomenet är vida spritt – att enskilda personer, samfälligheter, båtsällskap och andra markerar bryggor på kommunal mark som sina egna. Något som Kristinehamns kommun nu vill sätta stopp för.

Komunens-bryggor-för-alla
En ny policy sätter stopp för samfälligheter, båtsällskap och andra som markerar bryggor på kommunal mark som sina egna.

Det handlar om att göra bryggor och stränder på kommunal mark tillgänglig för alla och först att agera i ärendet är Kristinehamns kommun.

I februari 2023 antogs ny bryggpolicy och riktlinjer för att ge alla medborgare samma villkor och möjligheter att anlägga brygga på kommunens mark. Nu ska privata bryggor öppnas upp för att bli mer tillgängliga för allmänheten.

Det är viktigt att den mark som kommunen äger ska komma alla invånare till del och att den används enligt lika principer. Detta gäller även kommunens strand- och vattenområden som är en gemensam resurs som tillhör alla invånare och nyttan ska tillkomma alla. Den nya bryggpolicyn ska säkra tillgången till dem och tydliggöra hur området ska användas.

Som ett första steg i att få en efterlevnad kring de nya riktlinjerna kommer kommunen nu se över privata bryggor i skärgården. Det gäller sträckan från skymningen ut till Picassostatyn som är prioriterat i nuläget, men på sikt kommer även andra områden att ses över, exempelvis i Marieberg och Ålkärr.

”Får inte se privat ut”

– Vi har skickat information till alla som har en brygga i skärgården med uppmaning om att de ska plocka bort skyltar och kedjor som gör att bryggan ser privat ut. På sikt vill vi att det ska leda till att varje bryggplats utnyttjas maximalt så att vi kan erbjuda så många båtplatser som möjligt i vår skärgårdskommun, säger Johanna Ivarsson, mark- och exploateringshandläggare på Kristinehamns kommun.

Samma villkor för alla

Hanteringen kring bryggor på kommunal mark har tidigare spretat. Vissa bryggägare har haft ett arrendeavtal och betalat en avgift, medan andra inte har haft något skriftligt avtal och därmed sluppit avgiften. Nu ser vi över det här för att det ska det bli samma villkor för alla.

– Vi är dock inte helt klara med avgiftsfrågan, så än kan vi inte upprätta alla avtal som behövs. Att öppna upp bryggorna enligt de nya riktlinjerna blir ett första steg, säger Johanna Ivarsson.

”Kan bli reaktioner”

Reaktioner på de nya riktlinjerna har främst handlat om just avgiftsfrågan, men det kan även bli vissa reaktioner även kring tillgänglighetsfrågan.

– I grund och botten tror jag att det finns en förståelse för att kommunens mark och vår skärgård ska vara tillgänglig för alla. Men det är klart att om man under flera år haft en brygga på kommunal mark som man brukat som sin egen så kan det röra upp känslor, säger Johanna Ivarsson.

Kommer att följa upp

Kommunen kommer inte åka ut på plats för att ta bort avspärrningar och liknande utan det ansvaret ligger på bryggägaren. Däremot kommer vi att följa upp hur det ser ut på platsen efter ett tag.