Fem viktiga frågor om båtbesiktning

Vad är en besiktningsman? Varför skall jag anlita en besiktningsman? Spelar det något roll vilken typ av besiktningsman jag anlitar? Vad bör ingå i en besiktningsmans uppdrag? Vad händer om han gör fel? Sjörättsjurist Johan Westman förklarar och besvarar de viktiga frågorna.

1. Vilka typer av besiktningsmän finns det?

Säkerhetsbesiktningsman.
De är vanliga båtägare som du och jag och alltså inte en yrkesman med båtbesiktning som jobb. En säkerhetsbesiktningsman ska ha gått en cirka två dagar lång kurs hos Svenska båtunion. På denna kurs har han lärt sig att titta på de grundläggande säkerhetsaspekterna och varna för säkerhetsfel. Det brukar ofta finnas någon eller några säkerhetsbesiktningsmän per båtklubb som har denna utbildning.

En säkerhetsbesiktningsman kan bara, och får bara, uttala sig om säkerheten, ingenting annat. Idén med säkerhetsbesiktningar är ett samarbete mellan försäkringsbolagen och SBU. Många försäkringsbolag har nämligen som krav att en båt som är eller blir äldre än 25 år, vart tredje år skall genomgå en säkerhetsbesiktning.

Vid en sådan besiktning noteras eventuella säkerhetsbrister, men inga åtgärder krävs och följaktligen finns heller inga sanktioner om felen ej rättas till. Om du köper en 25 år gammal båt och vill ha den försäkrad måste du däremot i allmänhet anlita en auktoriserad besiktningsman eller motsvarande. Därefter räcker det med en säkerhetsbesiktning var tredje år.

Även om det här systemet kan te sig uddlöst har det en god preventiv verkan inte minst genom att snacket på båtklubben ju ofta berör säkerhet. Och en säkerhetsbesiktning kan genom detta system ske lokalt och är förhållandevis billig. Den kostar ungefär femhundra kronor.

Godkänd besiktningsman.
Begreppet godkända besiktningsmän finns inte i Sverige och ingen har alltså rätt att kalla sig godkänd besiktningsman.

Auktoriserad besiktningsman.
Den som vill ha en fullständig besiktning av båten ska anlita en auktoriserad besiktningsman.

En auktoriserad besiktningsman kan vara:

” förordnad av Svenska handelskammaren

” utsedd av Sjöfartsverket

” auktoriserad av Båtbesiktningsmännens Riksförening, BBR.

Varje instans upprättar listor över vilka de själva har utsett, auktoriserat eller förordnat. Som besiktningsman kan man finnas på alla listor, på bara en lista eller rent ut av inte på någon.

Handelskammarens besiktningsmän.
För att bli antagen söker man själv, men på rekommendation av någon annan. Handelskammaren har ett mycket stort utbud av förordnade personer, några av dem förordnas till båtbesiktningsmän. Förordnandet gäller ett år i taget och förnyas om ingenting graverande inträffar.

Handelskammaren kräver att personen skall vara lämplig, ha viss branschvana och inte ha ekonomiska problem. För att bli utesluten finns inga formella krav som måste vara uppfyllda utan det sker en lämplighetsprövning inför varje fall som tas upp. Följden blir då att förordnandet inte förnyas nästa år.

Sjöfartsverkets besiktningsmän.
Sjöfartsverket går likadant tillväga som Handelskammaren. Enda skillnaden är att Sjöfartsverkets godkännande är gratis medan Handelskammarens auktorisering kostar pengar.

Auktoriserade av BBR.
De enda som egentligen har rätt att kalla sig auktoriserade är de vilka är auktoriserade av Båtbesiktningsmännens Riksförening, BBR.

BBR är en intresseförening som fungerar som vilken bransch- eller intresseförening som helst. Den arbetar med de problem och frågor som uppstår kring båtbesiktning, utreder krav som ställs mot dess medlemmar samt bedriver vidareutbildning av sina medlemmar.

För att få bli medlem i BBR krävs att man genomgår ett teoretiskt prov och en eller flera provbesiktningar. En provbesiktning går till så att en båt, vilken redan är besiktigad av en auktoriserad besiktningsman besiktigas av den som söker auktorisation. Om han missar ett antal väsentliga fel och brister blir han underkänd och får inte bli medlem i BBR.
Om felet inte är så allvarligt får han göra om besiktningen.

I bedömningen för auktorisation och medlemskap i BBR bedöms även integritet och personlighet. Detta är extra viktigt för en besiktningsman eftersom arbetet är så beroende av personkontakter och att parterna får förtroende för varandra. Auktorisationen gäller tillsvidare.

2. Vad ska en besiktning omfatta?

En säkerhetsbesiktning omfattar bara säkerhetsaspekterna och är endast en vägledning.

En auktoriserad besiktningsman ska ha kunskap att gå igenom helabåten, man skulle kunna kalla det för en konditionsbesiktning. Besiktningsmannen gör en okulär besiktning. Om han misstänker någon defekt ska han påpeka detta, undersöka felet och han kan även föreslå en lämplig åtgärd för att rätta till det.

I besiktningen ingår dock inte att pröva hållfastheten i de olika materialen. Däremot bör han fuktmäta skrov och däck.
Den som begärt besiktningen har skyldighet att upplysa om de fel och brister som han eller hon känner till. På så sätt kan ägare och besiktningsman i bedömningen komma så nära båtens egentliga skick som möjligt.

Besiktningsmannen har inget eget utredningsansvar utan måste godta de muntliga uppgifter han får av ägaren. Slutligen bör nämnas att i besiktningen ingår inte att plocka isär båten eller att skruva loss delar av båten.

3. Har besiktningsmännen försäkringar?

En säkerhetsbesiktningsman har ingen försäkring och har heller inget juridiskt ansvar för den bedömning han gör.

En auktoriserad besiktningsman är däremot rekommenderad att ha försäkring.

Handelskammaren och Sjöfartsverket kräver inte försäkringar. BBR har en gemensam ansvarförsäkring för sina medlemmar. Det är inget absolut krav att ha just denna försäkringen, men försäkringen är till för att vara en hjälp för medlemmarna.

4. Vad händer om krav uppstår mot besiktningsmannen?

En auktoriserad besiktningsman svarar personligen för sina egna utlåtanden. Försäkringsmässigt löses anspråken så att försäkringsbolagen vänder sig till BBRs styrelse vilka lämnar ett yttrande eller en rekommendation till försäkringsbolaget. Ofta rekommenderas även en ny besiktning av en annan medlem i BBR.

5. Vilka fördelar och nackdelar finns det med att anlita en besiktningsman?

Självfallet är det mycket bra, ofta oundvikligt att anlita en besiktningsman. Innan man köper ett hus är det naturligt att man låter besiktiga det. Det borde vara lika naturligt vid båtköp. Inte minst eftersom en båt i dag oftast betingar ett mycket högt värde, ibland i nivå med ett hus.

Som jurist på advokatbyrå är det självklart att jag stundtals kommer i kontakt med avarterna av båtköpen. Men de flesta båtbesiktningar/båtköp går självfallet utan problem. Men det finns en del aspekter när det gäller besiktningsmännen som är värda att beakta.
Först och främst gäller det dolda fel. Det kan gälla ett konstruktionsfel, en dold fuktskada, sprickor i skrovet eller plastpest.

En köpare har undersökningsplikt för det han köper. Och om han anlitar en besiktningsman uppfyller han det kravet. Problem kan då uppstå om besiktningsmannen försummar den delen, eller helt enkelt missar vissa fel på båten. En person som anlitar en besiktningsman anses alltså vara medveten om de fel besiktningsmannen finner vid sin besiktning. Och en auktoriserad besiktningsmans yttrande har stort bevisvärde i domstol. Detta kan få mycket stor betydelse vid en process.

Här ett par typfall:
Ett färskt avgörande i Allmänna reklamationsnämnden ARN från den 2 november 1999 slår fast att om en näringsidkare anlitar en besiktningsman anses konsumenten, i detta fallet köparen, endast bunden av det som uttryckligen står noterat i besiktningsprotokollet. Detta innebär att om det i besiktningsprotokollet står noterat att undervattensskrovet är ojämnt och flammigt, betyder det gentemot en konsument att om t ex plastpest skulle visa sig senare kan konsumenten ändå göra detta gällande mot säljaren.

Är det däremot en affär mellan två privatpersoner gäller inte konsumentlagstiftningen utan köplagen styr detta. Det får då anses att uppgifterna om bottens beskaffenhet utgör en varning och att allt kanske inte står rätt till med botten.

Ett annat fall:
Om det finns en anmärkning rörande teakdäcket i besiktningsprotokollet har en privat köpare svårt att i efterhand ställa anspråk mot en annan privatperson (säljaren). Härmed inte sagt att det är omöjligt bara avsevärt svårare.

Ett onödigt problem är att BBR inte har tagit fram standardiserade besiktningsprotokoll utan alla besiktningsmän skriver lite som det passar dem själva. Resultatet blir att besiktningsprotokollen ofta är synnerligen individuella och mycket varierande.

Ett annat problem är om tvist uppstår mellan båtägare och båtbesiktningsman. Då är det BBRs styrelse, alltså besiktningsmannens egen organisation som rekommenderar försäkringsbolaget de åtgärder som bör vidtas. Det är mycket märklig. Prövningen i sig har jag ingenting emot men den borde ske av en opartisk institution, inte av BBRs styrelse.

Ett annat problem är jäv. Det uppstår lätt i en så liten bransch som den svenska båtbranschen.

Några exempel ur verkligheten:

” En besiktningsman inspekterar det arbete som hans eget varv har utfört.

” En besiktningsmannen och en mäklare arbetar ihop och är goda vänner.

” En besiktningsman lämnar en offert på Handelskammarens papper och ger ett pris på att åtgärda de fel han själv upptäckt vid en besiktning.
Dessvärre är exemplen tagna ur verkligheten. Samtidigt bör det dock sägas att BBR avråder sina besiktningsmän från att besiktiga eget arbete och Handelskammaren avråder kraftfullt från nyttjandet av deras brevpapper för annat än inspektion.

Kritisk måste man också vara mot hur BBR offentliggör att medlemmar uteslut – eller snarare att de inte offentliggörs över huvud taget. Likaledes borde Kryssarklubben och Svenska Båtunionen få möjlighet att informera om de besiktningsmän som får anmärkningar.
Sammanfattningsvis är det dock viktigt att konstatera: De flesta besiktningsmän är ytterst kompetenta och skickliga. Fördelarna att anlita en besiktningsman överväger vida nackdelarna. Men var alltid vaksam.

Läs även våra andra artiklar om besiktning:
Båtbesiktning
Kan vi lita på besiktningsmännen
Tre besiktningsmän om samma båt
Alla svenska besiktningsmän

Text Johan Westman