Brand ombord - åtgärder vid brand och efter

brand ombord - åtgärder och tipsVid brand ombord måste första åtgärderna gälla de ombordvarandes säkerhet. Studera bruksanvisningen på släckaren och instruera familjen hur den skall användas. Läs mer om tips och i slutet av artikeln hittar du en checklista, som är en sammanfattning av Atlanticas aktsamhetskrav.

brand ombord - åtgärder och tips
brand ombord – åtgärder och tips


Rädda liv
Inträffar en olycka är den som kommer med annan båt enligt lag ”skyldig att lämna all hjälp som är möjlig.”

Vid brand ombord måste första åtgärderna gälla de ombordvarandes säkerhet.

Alla ombord skall veta hur man tar sig ut ur en brinnande ruff. Segelsäckar o dyl får inte blockera nedgångar och luckor.

En brinnande båt exploderar inte
Efter antändningen, även om den har varit häftig, brinner båten utan explosionsrisk. När en bränsleledning brinner av flammar elden upp kraftigt men utan sprängverkan.

Efter antändningen, även om den har varit häftig, brinner båten utan explosionsrisk. När en bränsleledning brinner av flammar elden upp kraftigt men utan sprängverkan.

Finns gasol ombord måste huvudventilen stängas och flaskan skyddas mot upphettning. Går inte detta skall flaskan föras i säkerhet. Den exploderar inte men säkerhetsventilen kan öppna sig och den utströmmande gasen börja brinna.

Strålningsvärmen under den tid båten brinner är betydande. Är branden omfattande måste man vara beredd att hoppa i sjön. Måste man hoppa bör det ske åt lovart. Flytvästen är ett måste. Finns frälsarkrans/livboj ombord, kasta ut den innan Du hoppar. Håll Dig i närheten av båten så blir Du lättare upptäckt.

Släckningsråd
Studera bruksanvisningen på släckaren och instruera familjen hur den skall användas.

Börjar det brinna gäller det att inte gripas av panik. Titta noga efter brandhärden. Rikta pulversläckaren så att pulvret väller in över det som brinner. Spruta med korta svepande rörelser tills lågorna slagits ned.

Kontrollera effekten, spruta en gång till och övertyga Dig om att elden slocknat. Avvakta och se till att återantändning inte sker.

Tömningstiden för en 2-kilos släckare är ca 8 sekunder. Försök därför spara på pulvret.

Det är svårt att släcka lågt liggande bränder. Om släckaren lutas mer än 45 rinner pulvret bort från stigarröret i behållarens botten och blåser aldrig ut.

Om släckaren har använts, även bara ett kort ögonblick, måste den laddas om. Gör man inte det försvinner drivgasen och släckaren fungerar inte.

Skall släckaren laddas om är detta ett utmärkt tillfälle till övning. Pröva själv och låt familjen få känna hur det är att släcka mot en, med största försiktighet, anlagd eld.


ÅTGÄRDER EFTER BRAND

Kontakta omedelbart ditt försäkringsbolag. Det kan finnas värdefull oskadad utrustning kvar som kan tas tillvara.

Även om brandkåren hjälpt till med släckningen skall kontakt tas med Försäkringsbolaget eller Larmtjänst för att få råd hur man skall förfara med den brunna båten.

 

CHECKLISTA BRAND OMBORD
Kontrollera:

Bränslesystemet
– Tank och ledningar är täta, jordade och skyddade mot skav/nötning.
– Lösa tankar fylls inte ombord.

Elsystemet
– Batterier fast monterade.
– Elledningar/kablar är oskadade och ej utsatta för skav/nötning eller överbelastning.
– Huvudströmbrytare är avstängd då båten ej används.

Gasolinstallationen
– Kontrollera eventuellt läckage.
– Stäng kranen vid varje apparat efter användning och vid gasolbehållaren då Du lämnar båten.

Motor
– Motor, kyl, värmare etc. är avstängda vid tankning.
– Motorrummet ventileras under minst 2 minuter före start.

Brandsläckare
– Båt under 10 m skall ha minst en handbrandsläckare klass 1 typ AB/ABE.
– Båt som är mer än 10 m skall ha minst två handbrandsläckare klass 1 typ AB/ABE.

Kan Du bocka av checklistan uppfyller Du Atlanticas aktsamhetskrav enligt försäkringsvillkoret.

LÄS MER OM BRAND OMBORD:

Bränslesystem

Elsystem

Gasolinstallationer

Motorer

Brandförebyggande rutiner och brandsläckare

 

Källa: Atlanticas Säkerhetsguide